img

News

13Dec
Công Bố Thông Tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ - Công ty TNHH Vinametric (“SGP05202218”)

Công ty TNHH Vinametric công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với thông tin tóm tắt như sau:

-         Tên Trái phiếu: SGP05202218

-         Tổng giá trị Trái phiếu phát hành95 tỷ đồng

-         Ngày phát hành: 11/12/2019

-         Kỳ hạn Trái phiếu: 30 tháng

-         Mệnh giá: 100.000 VND/Trái phiếu

-         Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ theo nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

-         Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.

-         Lãi suất Trái phiếu: lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi